Regulamin uczestnictwa

XXIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
16 września - 28 października 2020 r. w Internecie

REGULAMIN UCZESTNICTWA

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w XXIV Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Kongres”), który odbywa się w dniach 16 września - 28 października 2020 r. na stronach internetowych poświęconych Kongresowi.

1.2. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 3A lok. 12, NIP: 954-21-39-638 („PTK”).

1.3. Organizatorem Wykonawczym Kongresu jest: - Wiesław Latuszek-Łukasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Medycyna Praktyczna Szkolenia Wiesław Latuszek-Łukasiewicz, Jarosław Kużdżał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Kużdżał Medycyna Praktyczna Szkolenia Małopolskie Centrum Medyczne, Wojciech Bodzoń prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Bodzoń Medycyna Praktyczna Szkolenia Małopolskie Centrum Medyczne oraz Małgorzata Ewa Gajewska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Małgorzata Gajewska Praktyka Lekarska - przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej i działający pod firmą: Medycyna Praktyczna – Szkolenia s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rejtana 2, NIP: 676-17-73-121 („Organizator Wykonawczy”).

1.4. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Kongresu i jest udostępniany uczestnikom na stronie internetowej Kongresu.

1.5. Kongres jest skierowany w szczególności do a) osób upoważnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne, b) wykładowców będących osobami uprawnionymi do wystawiania recept; c) innych osób związanych zawodowo z tematyką Kongresu; d) wykładowców nie będących osobami upoważnionymi do wystawiania recept.

1.6. W ramach Kongresu odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne oraz wirtualna wystawa branży medycznej i farmaceutycznej przeznaczona wyłącznie dla uczestników, o których mowa w pkt. 1.5 Regulaminu.

1.7. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: https://kongres2020.ptkardio.pl

§2 Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

2.1. Dostęp do wszystkich wykładów podczas Kongresu będzie dla wszystkich lekarzy bezpłatny i nie będzie wymagał wcześniejszej rejestracji uczestnictwa. Warunkiem udziału w Kongresie jest zalogowanie się na stronie Kongresu z użyciem loginu i hasła do konta użytkownika portalu mp.pl lub loginu i hasła do konta uczestnika Kongresu. Osoby, które nie posiadają żadnego z tych kont, muszą utworzyć przynajmniej jedno z nich, aby się zalogować.

2.2. Uczestnicy, o których mowa w § 1 ust. 1.5. pkt a) Regulaminu, mogą otrzymać punkty edukacyjne za udział w Kongresie, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Izbę Lekarską. Warunkiem otrzymania certyfikatu i przyznania punktów edukacyjnych jest zakup karty uczestnictwa w wysokości 95 zł, a następnie zalogowanie się na stronie Kongresu. Punkty edukacyjne będą naliczane uczestnikowi na podstawie czasu oglądania wykładów Kongresu. Rozpoczęcie naliczania czasu nastąpi z chwilą zalogowania się na stronie internetowej Kongresu po wniesieniu opłaty. Za każdą godzinę uczestnictwa przyznany będzie jeden punkt edukacyjny. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w ramach uczestnictwa w Kongresie będzie określona osobną uchwałą Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i zostanie ogłoszona na stronie internetowej Kongresu. Uczestnik ma możliwość gromadzenia punktów do 7 dni od emisji ostatniego wykładu Kongresu.

2.3. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Kongresie i zdobycie punktów edukacyjnych OIL będzie przesłany w wersji PDF na adres email wskazany podczas zakupu karty uczestnictwa, do 30 dni po zakończeniu Kongresu. Na życzenie uczestnika może być również przesłany pocztą tradycyjną pod adresem wskazanym podczas zakupu karty uczestnictwa lub innym, wskazanym w wiadomości przesłanej pod adresem rejestracja-kongresptk@mp.pl.

2.4. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa odpłatnego z certyfikatem. Rezygnacja winna być dokonana w formie pisemnej.

2.5. W przypadku rezygnacji z odpłatnej formy uczestnictwa:
   a) gdy Organizator Wykonawczy otrzyma od uczestnika niebędącego osobą fizyczną oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30. dniu przed rozpoczęciem Kongresu, Organizator Wykonawczy zwróci uczestnikowi wpłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty administracyjne w wysokości 25% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
   b) gdy Organizator Wykonawczy otrzyma od uczestnika niebędącego osobą fizyczną oświadczenie o rezygnacji w 30. dniu przed rozpoczęciem Kongresu lub później, wpłata nie podlega zwrotowi.

2.6. Po dopełnieniu przez uczestnika wszelkich formalności, w tym odesłanie podpisanej korekty faktury na adres Organizatora Wykonawczego, Organizator Wykonawczy ma 30 dni na dokonanie zwrotu.

2.7. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Kongresie w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Kongresu oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych uczestników lub uzasadnione interesy Organizatora Wykonawczego, PTK lub innych uczestników.

2.8. Zastrzega się prawo do zmiany wykładowców bez podania przyczyny. uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek roszczeń.

§3 Warunki płatności

3.1. Certyfikat uczestnictwa i przyznanie punktów edukacyjnych będzie możliwe po wniesieniu opłaty w wysokości 95 zł. Opłata uprawni również do otrzymywania rocznej (na rok 2021) prenumeraty Zeszytów Edukacyjnych Kardiologii Polskiej w języku polskim oraz Kardiologii Polskiej w języku angielskim (dla zainteresowanych). Opcje zamówienia prenumerat dostępne są podczas zakupu kart uczestnictwa.

3.2. Uczestnik może wybrać następujące formy płatności:
   a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Organizatora Wykonawczego: BNP Paribas Bank Polska 30 1600 1039 0002 0035 0595 3151; tytułem: „Kongres PTK 2020”, podając:
     i) w przypadku opłaty indywidualnej (potwierdzonej wystawieniem faktury imiennej): imię i nazwisko, adres,
     ii) w przypadku działalności gospodarczej (np. gabinetu lekarskiego): pełną firmę (nazwę) przedsiębiorcy, adres, NIP,
     iii) w przypadku karty uczestnika opłacanej przez przedsiębiorcę za osobę trzecią: pełną firmę (nazwę) przedsiębiorcy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą jest wnoszona opłata.
   b) przelew online za pośrednictwem platformy PayU.

3.3. Organizator Wykonawczy wystawi fakturę tytułem dokonanych wpłat. Faktury wysyłane będą pocztą elektroniczną w formie PDF na adres email wskazany podczas zakupu karty uczestnictwa.

3.4. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Kongresie. Po wystawieniu faktury zmiany będą możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

3.5. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym na stronie internetowej Kongresu, upoważnia Organizatora Wykonawczego do anulowania zgłoszenia uczestnictwa z certyfikatem, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

§4 Reklamacje

4.1. Wszelkie reklamacje uczestników Kongresu związane z Kongresem powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora Wykonawczego.

4.2. Reklamacje uczestników Kongresu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Kongresu.

4.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§5 Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym uczestnictwa w Kongresie, dotyczących uczestników i osób składających zamówienie jest Organizator Wykonawczy.

5.2. Dane osobowe uczestników Kongresów będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem. Administrator nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych uczestników Kongresu innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika Kongresu traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów wskazanych w Klauzuli Informacyjnej zawartej w formularzu zgłoszeniowym uczestnictwa w Kongresie.

5.3. Organizator Wykonawczy na podstawie stosownej umowy, powierzy dane osobowe uczestników, którzy mają wniesioną opłatę za wydanie certyfikatu i przyznanie punktów edukacyjnych, dostawcy platformy internetowej Kongresu - spółce Medycyna Praktyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-510 Kraków, przy ul. Rejtana 2, NIP 6790044689, REGON 350023040, w celu weryfikacji obecności uczestnika na Kongresie oraz zwrotnego otrzymania informacji niezbędnych do przyznania punktów edukacyjnych. Zakres powierzonych danych będzie obejmował imię, nazwisko, nr PWZ, adres email i nr telefonu uczestnika.

5.4. Organizator Wykonawczy na podstawie pisemnego wniosku PTK, może udostępnić PTK jako odrębnemu administratorowi, dane osobowe uczestników Kongresu wyłącznie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PTK, polegającego na konieczności prawidłowego rozliczenia finansowego Kongresu na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO. Udostępniane dane będą obejmowały zakres: imię, nazwisko, dane zawarte na fakturze za udział w kongresie, jeśli została wystawiona. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez PTK zostały opisane w Klauzuli informacyjnej PTK zawartej w formularzu zgłoszeniowym uczestnictwa w Kongresie.

5.5. W przypadku, gdy uczestnik wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności, zostaną udostępnione, jako odrębnemu administratorowi danych, spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399, NIP 7792308495, krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

5.6. Administratorem danych osobowych uczestników zainteresowanych otrzymaniem rocznej prenumeraty Zeszytów Edukacyjnych Kardiologii Polskiej w języku polskim oraz Kardiologii Polskiej w języku angielskim jest PTK. Stosowne informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej PTK dostępnej pod formularzem zgłoszeniowym.

§6. Warunki techniczne

7.1. Uczestniczenie w Kongresie możliwe jest, gdy uczestnik dysponuje łącznie:
   a) urządzeniami typu komputer (stacjonarny, laptop), smartfon, tablet z dostępem do Internetu z zalecaną przepustowością minimum 2 Mb. Przy czym Organizator Wykonawczy zastrzega brak specyficznych funkcji na urządzeniach typu smartfon,
   b) zaktualizowanym systemem operacyjnym,
   c) przeglądarką Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari w wersjach aktualnych na dzień uczestniczenia w Kongresie online,
   d) włączonymi funkcjami Audio/Video i włączonymi mechanizmami zapisywania tzw. cookies przez przeglądarkę.

§7. Odpowiedzialność

7.1. Organizator Wykonawczy nie ponosi odpowiedzialności za:
   a) niepoprawnie wpisane dane przez uczestnika,
   b) brak spełnienia warunków technicznych niezbędnych do korzystania z udziału w Kongresie,
   c) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez uczestnika, które spowodowane zostały na skutek: podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą zakupu karty uczestnictwa, działania lub zaniechania osób trzecich, na które Organizator Wykonawczy nie miał wpływu, zmianę terminu Kongresu bądź jego odwołanie z powodu siły wyższej.

§ 8. Własność intelektualna

8.1. Tytuł i program Kongresu, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video oraz prezentacje wykorzystywane w związku z Kongresem jak i prezentacje przysługują Organizatorowi Wykonawczemu, PTK albo osobie trzeciej, w szczególności Wykładowcom, Partnerom Kongresu i są prawnie chronione.

8.2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody podmiotu lub osoby będącej właścicielem praw. Kopiowanie materiałów kongresowych lub/i nagrywanie Kongresu, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§9 Postanowienia końcowe

9.1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od PTK, Organizator Wykonawczy niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez uczestników na wskazane przez nich rachunki bankowe.

9.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane:
   a) w przypadku uczestników będących osobami fizycznymi (konsumentami) - przez sąd właściwy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 101 ze zm.);
   b) w przypadku uczestników niebędących konsumentami przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Wykonawczego.

9.3. Zalogowanie się na stronie Kongresu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a PTK lub Organizatorem Wykonawczym.

9.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

9.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej kongres2020.ptkardio.pl.